Aquesta activitat consisteix en un concurs en el qual els participants reben una butlleta amb un residu de reciclatge dubtós per posar-lo a la bústia de la fracció que ells creguin correcte.

 Al final de la setmana es donarà un premi a la persona que tingui més encerts.

Encerta el dubtós

 

Objectius:

 • Donar eines per conèixer i participar activament en la selecció i separació de residus.

 • Fomentar la separació selectiva, el consum responsable i la prevenció de la generació de residus.

 

Desenvolupament:

Aquesta activitat consisteix en un concurs en el qual els participants reben una butlleta amb un residu de reciclatge dubtós per posar-lo a la bústia de la fracció que ells creguin correcte. Cada persona pot participar un cop al dia. Al final de la setmana es donarà un premi a la persona que tingui més encerts.

Recursos:

 • Cartró

 • Brides

 • Pintura

 • Pinzells

 • Residus

 • Solucionari

 • Cola

 

Bases del concurs:

Podran participar en el concurs tota la comunitat educativa del centre. Queden exclosos els executors i col·laboradors d’aquesta campanya i els membres del jurat.

L’adquisió de la condició de participant està condicionada a la acceptació i compliment de les presents Bases.

 • Per participar cal omplir la butlleta de participació amb les dades requerides. Caldrà presentar una sola butlleta per participant i dia.

 • Es seleccionarà la persona entre totes aquelles que hagin encertat el nombre màxim de preguntes amb un sorteig.

 • L’Institut Narcís Monturiol lliurarà els següents premis:

En la categoria individual rebran un regal (a determinar pel centre) de la seva participació en el Concurs.

 • Els premis es lliuraran durant els esdeveniment de final de trimestre, prèvia comprovació de la identitat del/s guanyador i els finalistes.

           JOAN MANEL RIERA & al (2011)

Recicla jugant

 

Objectius

 • Donar eines per conèixer i participar activament en la selecció i separació de residus.

 • Fomentar la separació selectiva, el consum responsable i la prevenció de la generació de residus.


 

Desenvolupament

Aquesta activitat consisteix en col·locar diferents residus, lligats amb cordills al panell, dins de les ampolles corresponents, que representen les 3 fraccions de l’institut (paper, envasos i resta). Després d’haver seleccionat tots els residus es pot comprovar si s’ha fet correctament mirant un solucionari que es troba a la part superior del panell.

 

Temporalització

Durant les hores del pati i entrades i sortides. Els educadors dinamitzaran aquesta activitat, tot i que, els recursos es deixaran per treballar de forma autònoma.

 

Recursos

 • Cartró

 • 3 ampolles de plàstic gran

 • Brides

 • Cordill

 • Pintura

 • Pinzells

 • Residus

 • Solucionari

 • Cola

Residus del món

Objectius

Informar sobre les diferents conductes que té cada país en vers al tracte de residus.

 

Desenvolupament

Aquesta activitat consisteix en que els participants sobre la base d’un mapamundi en blanc poden anar superposant capes de diferents colors; cada capa fa una representació d’una taxa:

 • Vermella: taxa de producció de residus per càpita.

 • Verda: taxa de reciclatge.

 • Groga: taxa de producció d’envasos.

 • Lila: taxa de producció de rebuig.

 • Blava: taxa de producció de paper.

 

Temporalització

Durant les hores del pati i entrades i sortides. Els educadors dinamitzaran aquesta activitat, tot i que, els recursos es deixaran per treballar de forma autònoma.

 

Recursos:

Tots els recursos ha estat fabricats amb material reciclat (Cartró, plàstic transparent, brides, retoladors de colors permanents, pintura, pinzells i cola blanca).