AVUI TOCA PLATJA!

Introducció:

Actualment, la platja de la Barceloneta acumula uns nivells de deixalles, que degraden l’ecosistema, afectant el seu desenvolupament i creant un gran impacte visual negatiu. Es troben deixalles de totes les fraccions (Paper-Cartó, Plàstic, Vidre, Restes i Orgànic). Aquest resultat, es deu a una mala conscienciació ambiental, posant en risc el medi ambient i per tant, el planeta on vivim.

Mitjançant les 2 sessions que s'han impartit a l’escola Alexandre Galí:

La primera i la segona sessió es va desenvolupar a l'aula de l'escola Alexandre Galí i la portarà a terme la docent Marta Catena. A continuació es mostren els objectius que es pretenen assumir orientats a la temàtica dels residus i els continguts corresponents.

Objectius 1a sessió.

  • Conèixer el concepte de residu.

  • Introduir el concepte residu orgànic i inorgànic.

  • Conèixer el sistema de recollida selectiva de les 5 fraccions.

  • Fomentar la responsabilitat compartida i el respecte pel medi ambient.

Objectius 2a sessió.

  • Identificar els impactes dels residus.

  • Degradació de residus.

  • Seqüenciar el cicle de vida dels residus.

  • Fomentar la responsabilitat compartida i el respecte pel medi ambient.

L'avaluació formativa.

Es va realitzar a partir de les activitats plantejades en el dossier de l'alumnat, després de les correccions efectuades pels educadors de les següents activitats:

1- Com contaminen els residus?
2- Degradació de residus.
3- Cicle de vida dels residus.
4- Relacionar residus amb el seu contenidor.
5- El camí dels residus (laberint).
6- Les 3R.

Un cop corregides les activitats majoritàriament i en un percentatge elevat al voltant del 98% estaven efectuades correctament, el que demostra un aprenentatge i enteniment sobre el tema a desenvolupar dels residus.
 

3a. SESSIÓ (Educadors) 

 

A classe:

Els educadors van començar amb les explicacions teòriques i practiques mitjançant el dossier de l'alumnat, de tres activitats. Es van aclarir dubtes i preguntes relacionades amb les activitats i el tema dels residus.

 

A la platja: 

Per finalitzar es fa un recorregut d'uns 80 metres a la platja de la Barceloneta amb la finalitat d'identificar, conèixer, i separar amb èxit els residus que els alumnes troba'n en el sòl. 

Anàlisi dades enquestes de satisfacció alumnes.


La participació total en l'avaluació de satisfacció efectuada el 9/4/18, ha estat de 20 alumnes de segon d'educació primària, l'anàlisi de dades realitzats a partir de les quatre preguntes, mostra que els participants majoritàriament han respost positivament a les preguntes i a les diferents activitats realitzades sobre els residus, les tasques de guiatge realitzades pels educadors ambientals, el material usat per a desenvolupar les activitats i el treball en equip.
Els educadors han quedat molt satisfets d'aquesta experiència, que els ha permès posar en pràctica els conceptes apresos, a la vegada que s'usa aprendre a aprendre amb l'alumnat de segon cicle d'educació infantil.

Avaluació de la docent.

De les sis preguntes efectuades a la docent puntuables del 1-10, la mitjana de puntuació és de 8,33. Anar a la platja i veure in situ que hi ha residus a la sorra, fa que hagin pres consciència de la importància de col.laborar entre tots a fer un món millor. Un petit acte com recollir un tros de plàstic de l’aigua, pot tenir un benefici incalculable.

En aspectes com la utilitat del contingut treballat a resultat molt positiu, les sessions han perimès que l'alumnat s'interessi per aquest tema.

A continuació pots veure els dossiers usats en les activitats:

Dossier de la docent.

Dossier de l'alumnat.

Imatge 1. Escola Alexandre Galí. Elaboració pròpia.

Imatge 2. Platja Barceloneta. Elaboració pròpia.

Imatge 3. Activitat 1. Elaboració pròpia.

Imatge 4. Activitat 1. Elaboració pròpia.

Imatge 5. Activitat 5. Elaboració pròpia.

Imatge 6. Activitat 6. Elaboració pròpia.

Imatge 7. Activitat 1. Elaboració pròpia.

De 20 alumnes 16 pensen que han treballat en equip durant la realització de l'activitat. Tres alumnes pensen que han treballat bastant en equip, mentre que un alumne pensa que s'ha treballat poc en equip.

En relació a l'actuació dels educadors, disset alumnes pensen que els educadors han realitzat una actuació molt bona. Els tres alumnes restants opinen que l'actuació ha estat bé.

De 20 alumnes 16 pensen que el dossier de l'alumnat a estat molt bé. Tres alumnes pensen que ha estat bé. Un alumne creu que el dossier ha estat regular.

A disset alumnes li ha semblat que el tema escollit dels residus per realitzar l'activitat ha estat molt bé. Els tres alumnes restants el tema dels residus li ha agradat bastant.

CONCLUSIONS

Finalment, dir que pels educadors ha estat una experiència molt positiva, ja que hem pogut veure de primera mà com augmentar la conscienciació ambiental a través de la docència, mitjançant l'elaboració dels dossiers de l'alumne i la docent. Gràcies a aquests recursos, hem pogut posar en pràctica els coneixements adquirits en el CFGS d'Educació i Control Ambiental.