COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE L'INSTITUT NARCÍS MONTURIOL

La Comissió de medi ambient, és una comissió que neix amb la intenció d’abordar els temes sobre la  gestió ambiental del nostre centre. En aquesta participen representants de tota la comunitat educativa (professors, estudiants i personal d'administració i servei). En ella es debaten i proposen aspectes relacionats amb la gestió i sensibilització ambiental del nostre Institut.

 

L'objectiu d'aquesta comissió és servir d'espai de debat i presa de decisions compartides entre totes les persones que conformen l’institut, residint el seu principal valor al debat de tots els problemes, o aspectes ambientals del centre, així com la cerca de solucions consensuades.

 

Des de la seva creació, temes com la eficiència energètica, la gestió de residus, la sensibilització ambiental de la comunitat de l’institut han estat debatuts i avaluats des de diferents òptiques, així com s'han adoptat decisions sobre aquests temes perseguint, en tot cas, el consens de tots els membres de la Comissió.

Des de fa uns anys, a l’INS Narcís Monturiol s’està implantant un Sistema de Gestió Ambiental.

Un Sistema de Gestió Ambiental o (SGA) és un instrument de caràcter voluntari dirigit a empreses o organitzacions, que volen garantir un nivell de protecció del medi ambient en la seva activitat.

El seu objectiu és millorar el comportament ambiental de l'entitat, en àmbits com l'ús de recursos, les emissions a l'atmosfera, la generació de residus, entre d'altres.

Per la implantació d'un SGA s'utilitzen majoritàriament la Norma UNE-EN ISO 14001 y el Reglament EMAS. A l’INS Narcís Monturiol s’està implantant el SGA segons el Reglament EMAS

Compromís mediambiental
Compromís mediambiental

press to zoom
Compromís mediambiental
Compromís mediambiental

press to zoom
1/1

QUÈ ÉS EL QUE S’ESTÀ FENT?

Aquest any s’està treballant en l’aspecte ambiental dels Residus i subproductes

En concret:

  • Generació de residus assimilables a municipals: paper i cartró

  • Generació de residus assimilables a municipals: plàstic

  • Generació de residus no perillosos: rebuig

 

Objectiu:

  • Realitzar el control de la a l’INS Narcís Monturiol al llarg del curs acadèmic 2017/18. 

 

Objectius concrets:

  • Determinar la de residus urbans que es genera al centre.

  • Realitzar la de les diferents fraccions de residus.

 

Passos que es segueixen:

 

  1. A cada passadís del centre hi ha contenidors de 3 fraccions de residus: paper, envasos i rebuig.

  2. Cada nit, el personal de neteja del centre aboca el contingut d’aquests contenidors a uns altres contenidors de 120L ubicats a un espai exterior del centre. Hi ha un contenidor per cada fracció.

  3. Quan els contenidors de residus de 120L están plens, els delegats verds del centre pesen el contingut, d’acord a un calendari (dia /delegat verd) de pesades.

  4. Les dades de les pesades es recolleixen en un document compartit per posteriorment fer el tractament de les dades.

 

PER A QUE HO FEM?

Les dades dels residus que es generIn al centre podran ser comparades amb les que es generen en altres centres educatius o a la ciutat de Barcelona.

Caracteritzar-les ens permetrà saber quants impropis hi ha a cada fracció, i per tant, saber si es fa correctament la separació de residus al centre.

Caracteritzar la fracció rebuig ens permetrà saber, a part de rebuig, si hi ha molta matèria orgànica, i veure la necessitat d’establir una fracció de matèria orgànica per separat.