La petjada ecològica

Un dels grups conformats per implementar activitats d'Educació Ambiental en centres escolars, a partir del disseny d'unitats didàctiques d'Educació Ambiental, desenvolupades per al Mòdul Formatiu de “Programes d'Educació Ambiental”, impartit per Carme Fernàndez, ha dissenyat una activitat anomenada “La petjada ecològica”, per impartir a cursos de Secundària de 3n de l'ESO, en aquest cas al centre educatiu Papasseït (La Barceloneta - Barcelona).

Aquesta programació d’activitats està dissenyada dins del marc del “Desenvolupament sostenible”, treballant des del coneixement científic per aconseguir objectius de futur òptims en pro de la sostenibilitat i poder treballar aquests conceptes des de la unitat didàctica de forma transversal a les matèries desenvolupades en el segon cicle d'educació secundària, amb uns objectius principals clars. Conscienciant de la necessitat d’adquirir bons hàbits de consum i promoure la responsabiltat de bones pràctiques en relació a una bona gestió dels residus. Tot això, associat al concepte de “petjada ecològica”, ja que hi ha una relació directa dels residus que generem en els diferents estils de vida dins la societat. Avui en dia els hàbits de consum estan basats en generar un gran nombre de residus de forma contínua. Per això, es vol valorar quin impacte tenen els residus que generen els estudiants i veure quina és la seva petjada ecològica i d’aquesta forma saber quins són els seus hàbits de consum.

Aquesta unitat didàctica està formada per 3 sessions:

  • Una primera sessió  per al docent, on es va començar amb una  avaluació inicial per tal de aportar nous coneixements. El docent des de la matèria de biologia, va introduir els continguts curriculars a l’alumnat, qui va  realitzar diferents tasques, prioritzant els conceptes claus, els quals van permetre combinar-los amb els objectius procedimentals i actitudinals.

 

  • La segona sessió va ser impartida pels educadors ambientals, de caire més pràctic. L’alumnat es va organitzar en grups de treball para conformar la tasca requerida. D’aquesta sessió es va fer una avaluació per extreure els resultats dels coneixements assolits i el grau de satisfacció dels alumnes.

 

  • Per últim, una tercera sessió per avaluar la satisfacció a l’alumnat, el docent i els coneixements assolits mitjançant les activitats del dossier de l’alumne.

 

El dossier de l’alumne estava format per l’avaluació inicial, les diferents activitats que s’havien de desenvolupar, una enquesta de satisfacció, l’avaluació final i el glossari.

Com a resultat de les avaluacions i de les activitats per veure els coneixements assolits es van extreure les dades que es mostraran a continuació per assolir els objectius generals marcats al principi, que són:

 

  • Consciencia de la necessitat d’adquirir bons hàbits de consum.

  • Promoure la responsabiltat de bones pràctiques en relació a una bona gestió dels residus.

 

Com a objectius específics més importants cal destacar:

 

  • Aportar coneixement del llenguatge en temes de sostenibilitat.

  • Argumentar de manera fonamentada i creativa les actuacions com a ciutadans i ciutadanes responsable, especialment les relacionades amb la gestió sostenible del medi, la salut pròpia i la comunitària.

  • Participar en activitats de grup amb una actitud solidària i respectuosa

  • Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.

  • Analitzar la realitat, el món físic i els fets, mitjançant el raonament matemàtic.