Hort Escolar
Sant Joan Baptista

Els alumnes de 2on d'ECA, sota el mòdul de Programes d'Educació Ambiental, van dissenyar i implementar una

Unitat Didàctica: l'Hort Urbà Ecològic. 

INTRODUCCIÓ

 

No en som conscients moltes vegades, però el que veuen els nostres ulls no és més que una rèplica de l’estructura i dinàmica del medi natural a diferents escales. I si bé és cert que la comprensió d’aquestes, de vegades, escapa al nostre coneixement, no és motiu per deixar d’intentar-ho.

Aquesta dinàmica i estructura es manifesta de formes molt diferents, exemple en són els diferents biomes i els diferents ecosistemes que els conformen, però no cal anar a Sibèria a veure la tundra o als tròpics a veure la selva per aproximar-se a aquesta dinàmica i estructura.

Sense anar més lluny, en l’àmbit urbà, moltes vegades podem trobar exemples d’aquesta dinàmica i estructura del medi ambient, tot i que pugui ser difícil creure-ho i, un exemple, és l’hort urbà ecològic, ecosistema que queda oblidat per una gran majoria.  

Amb aquesta unitat didàctica es pretén fer una petita aproximació als ecosistemes i, alhora, fer una aproximació a l’hort urbà, familiaritzant-nos amb el seu funcionament, les seves eines...

Amb tot això, els alumnes d'ECA volien que els alumnes de 1r d'ESO assolesin els següents OBJECTIUS

  • Conèixer les generalitats d’un ecosistema.

  • Identificar les parts que conforma un ecosistema.

  • Distingir les diferents parts que conforma un ecosistema a l’hort.

  • Situar els diferents organismes de l’hort a la xarxa tròfica.

  • Adquirir coneixements sobre horticultura

  • Conèixer els estris i eines de treball característiques de l’hort

  • Aprendre els conceptes bàsics de l’agricultura ecològica

  • Classificar els diferents tipus de vegetals segons la temporada

  • Desenvolupar el sentit de la responsabilitat i el compromís en la gestió de l’hort

Introducció al hort: AGRICULTURA ECOLOGICA

Que és?

És un sistema alternatiu de producció agrícola que permet obtenir aliments de la màxima qualitat i lliures de residus químics, respectant el medi i millorant la fertilitat del sòl mitjançant la utilització optima del recursos naturals.

En que es basa?

Es cultiva una combinació de diferents cultius i varietats de plantes.

La diversitat biològica augmenta la resistència de les plantes a les diferents malalties.

El control de plagues és realitza de manera natural.

Els fertilitzants naturals son clau.

Beneficis

Els productes són saludables, ja que estan lliures de residus tòxics

No contenen organismes genèticament modificats

Son respectuosos amb el medi ambient.

Son mes gustosos!

Desenvolupament de la implementació

1a sessió

En aquesta sessió el docent desenvoluparà els conceptes que es requereixen per tal de treballar els continguts proposats a la unitat didàctica.Per iniciar-nos en aquesta temàtica, es farà un sondeig dels coneixements previs mitançant  una activitat inicial, un qüestionari de tipus test.

Activitat inicial (10 minuts)

L’activitat inicial consisteix en un qüestionari de tipus test, on es tracten qüestions bàsiques relacionades amb els continguts.

Activitat 1: L’ecosistema (30 minuts)

Aprenem diferents conceptes i discriminem la resposta correcta per tal de comprovar els coneixements assolits durant la primera sessió. Una vegada acabada la tasca, el professor dedicarà uns minuts a resoldre dubtes o confusions en relació a les respostes de l’alumnat. La tasca consisteix en un qüestionari de tipus test.

Activitat 2: Les parts de l’ecosistema (15 minuts)

L’activitat consisteix en completar un esquema sobre les diferents parts que conformen un ecosistema, amb els conceptes apresos al llarg de la primera sessió.

2ona sessió​

Activitat 1: Preparem l’hort urbà (40 minuts)

Aquesta acitivitat consistirà en preparar el terreny per a la realització de l’hort, és a dir, els alumnes hauran de rumiar quina serà la distribució que ha de tenir l’hort, a banda de retirar les males herbes.

Activitat 2: La vida s’obre camí (40 minuts)

Per entendre la forma en que els organismes vegetals creixen, els alumnes prepararan uns planters amb les plantes que més tard plantaran a les parcel·les que han preparat de forma prèvia.

Activitat 3: L’hotel d’insectes (40 minuts)

Per tal d’entendre la important tasca dels insectes en aquest àmbit, els alumnes hauran de construir, per grups, un dels pisos o compartiments del seu hotel d’insectes.

3a sessió: sessió de síntesi i avaluació dels resultats

En aquesta sessió els educadors hauran de posar en comú tant els resultats obtinguts arrel de les proves sobre els conceptes previs i apresos, com les avaluacions dels alumnes i el docent. 

ACTIVITATS

Es van dissenyar tot un seguit d'activitats per posar en marxa l'hort que tenen al pati del IES Joan Baptista. A més, van fer un hotel d'insectes ideal per fomentar l'agricultura ecològica i aproximar la canalla als animals urbans!

Activitat 1: la vida s’obre camí

En l’hort hi ha plantes que se sembren en el seu emplaçament definitiu i unes altres que es preferible fer-les créixer a poc a poc abans de plantar-les, creant un planter.

 1. Preparació del substrat: es pot utilitzar terra de l’hort, s’ha de barrejar i humitejar.

 2. Sembrar en el planter: es important escampar be les llavors sobre el substrat, seguidament s’ha de cobrir amb una capa fina de terra.

 3. Regar amb una regadora fina.

 

Materials:

 • Un contenidor o recipient (es pot preparar amb materials reutilizables, per exemple: envasos de iogurt)

 • Substrat i llavors

SEMBRA

 • Llavors grans (ex:les faves): han d'introduir se a la terra a més profunditat, així s’evita que surtin a la superfície desprès de germinar i s’assequin.

 

 • Llavors petites (ex:enciams o pastanagues): han de sembrar-se arran de terra, en el cas contrari, es pot donar el cas de que no tinguin prou força per sortir a la superfície.

Activitat 2: hotel per insectes

Els hotels d’insectes són refugis que podem instal·lar a l’hort per augmentar la diversitat i la quantitat de la fauna auxiliar que pot ajudar-nos en la gestió sanitària dels nostres cultius.

Allà hi troben refugi:

 • Els pol·linitzadors (antòfils: diverses espècies d'abelles i borinots), dels quals depèn la fructificació de moltes de les plantes que ens donen de menjar (hortalisses, fruiters) però també la producció de llavor de moltes plantes silvestres.

 • Altres possibles hostes; vespes, crisopes, marietes, aranyes, etc...són depredadors i la seva presència és clau per regular-ne les poblacions.

 

El seu objectiu:

Proporcionem artificialment un hàbitat a animals que tenen dificultat de trobarne degut a la humanització del paisatge.

On ubicar l'hotel d'insectes;

 • Observant els hàbits dels insectes a la natura, sabem que molts d'ells tendeixen a cercar indrets arrecerats. També veiem que els antòfils tenen preferència pels espais assolellats.

 • Orientat cap al sud o sud-est, de manera que gaudeixi de la màxima insolació; tambe podem deixarne alguna cantonada a l'ombra per a aquells habitants que prefereixen  la foscor i la humitat.

 • Proporcionarem una protecció respecte el vent dominant i també, si pot ser, una teuladeta que mantingui l'hotel a recer de la pluja.

 • Es  preferible que  no estigui tocant directament a terra per evitar l'excés d'humitat, una alçada correcta pot estar entre uns 30 centímetres i 2 metres respecte al terra.

Com ho fem?

 • Comença buscant els materials naturals que utilitzareu per crear el refugi o hotel d'insectes: troncs de fusta, maons, palla, canyes de bambú… Utilitzeu materials que tinguin forats!

 

 • Fes l'estructura de fusta, reforçant-la prou com perquè pugui suportar un pes important.

 

 • Planifiqueu una teulada impermeable, de pissarra o de zinc, per exemple.

 

 • Instal·la l'estructura en la seva ubicació definitiva abans de començar a emplenar-la.

 

 • Talleu els materials amb la mida necessària i emplena els espais i recordeu col·locar els materials més pesats en la part inferior.

Activitat 3: Preparem l'hort 


La darrera activitat consistia en preparar el el sòl i adequar-lo per a la posterior realització de l'hort. Els alumnes havien de treure les males herbes, dividir el terreny en parts igual i dissenyar les parcel·les. Així doncs, els alumnes, amb les diferents eines i estris com els guants, les aixades, les pales i altres, van haver de treure les males herbes, airejar la terra i alçar un perímetre de seguretat amb estaques i canyes.

L'objectiu d'aquesta activitat, per un costat, era aproximar de forma breu els alumnes a l'àmbit del món rural. D'altra banda, també es cercava oferir una experiència fora de l'aula on, d'alguna manera, estiguessin en contacte amb la natura. Finalment, es cercava potenciar el treball físic i la cooperació entre ells, a banda de treballar la resta de continguts i objectius bàsics del currículum escolar.

Sintesi dels resultats

Aquest petit apartat es dedica a valorar els resultats dels continguts apresos i els resultats obtinguts de les avaluacions.

Els resultats d'aprenentatge sembla ser que han estat elevats ja que en el primer gràfic, sobre l'avaluació inicial, deixa veure que els alumnes tenien poca idea dels conceptes sobre els quals se'ls formulava les preguntes. Una vegada realitzades les explicacions sobre els conceptes, van realitzar una altra prova per posar a prova els coneixements apresos, i el gràfic deixa veure que els resultats són molt positius, ja que majoritàriament van encertar quasi la totalitat de les qüestions. 

Pel que fa les avaluacions sobre la implementació i les activitats, presentem a continuació els següents gràfics on, clarament, l'activitat més ben valorada és, en primer lloc, la de montar un hotel d'insectes, i en segon la de preparar el terreny de l'hort. 

Agraïm al centre l'oportunitat d'haver implementat la nostra unitat didàctica i als alumnes haver-se implicat d'una forma tan positiva.